Дистанционен курс по обществени поръчки
18-03-2013

          Сдружение “Център за обществени поръчки“ има удоволствието да Ви представи своя дистанционен курс в областта на обществените поръчки съгласно действащата нормативна уредба. Той се предлага от Центъра за професионално обучение към “Център за обществени поръчки” и е лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО). Всеки, който издържи финалните изпити, получава удостоверение за придобиване на професионална квалификация по програма за част от професия Икономист, специалност Икономика и мениджмънт.

          Основните цели на дистанционния курс са значително подобряване на теоретическите знания и практическите умения на лицата заети с процесите, свързани с възлагане на обществени поръчки. Целевите групи, които по наше мнение следва да преминат този курс са както лицата конкретно заети с процесите на възлагане на обществени поръчки, така и тези които заемат определено управленско ниво или пък са натоварени с контролни функции и задачи.

          Самият курс включва двадесет и четири теми, всички свързани с обществените поръчки. В тях са разгледани, както актуалната европейска и национална нормативна уредба в областта на обществените поръчки, така и практически примери по прилагането на правилата на обществените поръчки. Запознавайки се с теорията и практиката в областта на обществените поръчки всеки курсист ще придобие необходимите знания и умения. Не е за пренебрегване и факта, че всеки участник има правото да задава въпроси по предоставените теми, както и да получава отговори от авторите на темите. По време на обучението курсистите имат достъп и до тестове за самоподготовка, отговорите на които също се публикуват седмица след публикуване на теста, за да могат участниците да проверят знанията си преди изпита. Цялата кореспонденция е интернет базирана, което спестява достатъчно време, както за обучаващия се така и за обучителя. Времетраенето на курса е 60 календарни дни.

          След приключването на курса всеки курсист се подлага на писмен тест съдържащ около 70 /седемдесет/ въпроса – всички в сферата на обществените поръчки и чиито отговори са заложени в посочените теми. Решава се и практически казус. Точното място, дата, начин на оценка и други подробности около провеждането на теста ще бъде взаимно уточнен. На лицата, които не са се справили с теста или по обективни причини не са присъствали, се дава възможност за повторно явяване след приключване на първия тест. На всички успешно издържали курса за обучение се предоставят сертификати, съгласно изискванията на НАПОО.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕМИ В РАМКИТЕ НА ДИСТАНЦИОННИЯ КУРС „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

1. Възложители на обществени поръчки;
2. Обекти на обществени поръчки;
3. Изключения от приложното поле на ЗОП;
4. Органи в сферата на обществените поръчки;
5. Определяне стойността на обществената поръчка;
6. Предварително обявление, решение и обявление за откриване на процедура, документация за участие, критерии за оценка на офертите, технически спецификации, договор;
7. Изисквания, свързани с публикуването на информация;
8. Критерии за допустимост, критерии за оценка, методика за оценка;
9. Изисквания към кандидатите, оферти, гаранции;
10. Комисия за оценка;
11. Видове процедури за възлагане на обществени поръчки;
12. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, опростени правила.
13. Открита и ограничена процедура;
14. Процедури на договаряне с и без обявление;
15. Конкурс за проект;
16. Състезателен диалог;
17. Рамкови споразумения;
18. Електронен търг, динамична система за доставки;
19. Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
20. Правила за възлагане на обществени поръчки от възложители в комуналния сектор;
21. Правила за възлагане на специални обществени поръчки.
22. Обжалване на обществените поръчки и недействителност на договора;
23. Последващ контрол върху възлагането на обществени поръчки. Основни функции и правомощия на Агенцията за държавна финансова инспекция;
24. Най-често допускани грешки, пропуски и практически казуси при прилагане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Подробна информация за завършилите курса можете да прочете тук в секция Дистанционен курс по Закона за обществените поръчки.